پیام تسلیت امیر صادقی در پی درگذشت استاد عزت الله انتظامی

کنون انتظامی برفت از جهان
هنر مند محبوب ایرانمان
به صد فیلم پاکیزه ایفتای نقش
بکرد و به گرد جهان کرد بخش
به جانش هزاران هنر داشتی
درخت پرستش بدل کاشتی
کنون سینما هم عزادار شد
هر انکس به سوگش گرفتار شد
برفت از جهان با نشانی بلند
وجودش به هر دو جاان ارجمند

سری شد میان سران جهان
ز بیگانه مردم و دیگر کسان
نود با چهارش بشد سالیان
که شادان برفت از جهنده جهان
هنر در وجوش نهادینه بود
دگر ‌ روز مرگش به ادینه بود
ز مرگش جهانی بشد درد مند
که رفت از جهان عزت ارجمند
دل کینه جویی به عالم نداشت
ز خود نام نیکو به عالم گذاشت
سزاوار احسن بد و افرین
میان بزرگان یلی به گزین
چه گفت ان دلاور سر شاعران
میان بزرگان و هم بخردان
بریزی بخاک ار همه اهنی
اگر دبن پرستی ور اهریمنی
ز مادر ‌ همه مرگ را زاده ایم
بناچار گردن بدو داده ایم
هر انکس که زاد او ز مادر بمرد
زدست اجل هیچکس جان نبرد
ز قول هر ایرانی پر خرد
هر انکس روانش خرد پرورد
بگویم بدان بندگان خدای
هر ‌ انکس ‌ که مانده از ایشان
کزین غم مباشید هرگز دژم
مدارید با جان شیرین ستم
که یزدان مر او را خریدار گشت
جداشد زتن جان پدیدار گشت
بخواهد کنون‌صادقی از خدای
همان داور روزگار جزای
بهشتی شود گشته پاک از گناه
همه کار ایشان شود دلبخواه

درگذشت هنرمند پیشکسوت ایران زمین عزت ال…. انتظامی را به ملت ایران ودنیای سینما به ویژه خانوداه ایشان تسلیت عرض مینمایم

 

فردوسی سرای ایران
امیر صادقی ۲۶. ۵ .۱۳۹۷

توسعه: وبتات

کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت سفیران صلح و دوستی محفوظ می باشد